Op Hartinfriesland.nl willen wij onze bezoekers informeren over diverse zaken die te maken hebben met de informatie op onze website. Alle informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door de website van Hart in Friesland te bezoeken en door de informatie hierop te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden in onze privacyverklaring.

Informatie op onze website

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te doen. Wij stellen onze informatie zeer zorgvuldig samen en onderhouden deze regelmatig. Toch kan het zijn dat informatie niet volledig, correct of actueel is. (Type)Fouten kunnen gebeuren. Wijs ons erop zodat we deze kunnen corrigeren.

Teksten en beeldmateriaal op onze website zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Daarom mag niets van deze website voor commercieel en niet-commercieel gebruik verveelvoudigd worden zonder vooraf toestemming aan ons te vragen.

Het functioneren van de website

Voor het online zijn en het foutloos functioneren van onze website zijn wij afhankelijk van onze hostingpartij en van WordPress en alle gerelateerde plugins.  Hart in Friesland is dan ook niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door het gebruik van de website en de daarop vermelde informatie.